دومین مدرسه تابستانه افق های نو در فیزیک
from Saturday, August 19, 2023 (8:00 AM) to Sunday, August 27, 2023 (7:00 PM)

تحت نظارت وف بومی